Begrippen

 1. Erkende MBT-Supervisor of MBT-Supervisor Basistherapeut
  MBT-supervisoren vermeld in het MBT-Register met deze titel.

  1. Erkende MBT-Supervisoren kunnen supervisie geven aan alle andere MBT-functies, zowel in een werksetting t.b.v. kwaliteitsborging als in een opleidingstraject.
  2. Erkende MBT-Supervisoren Basistherapeut kunnen alleen supervisie geven aan MBT-Basistherapeuten, c.q. MBT-Basistherapeuten in opleiding.
  3. Erkende MBT-Supervisoren Sociotherapie kunnen supervisie geven aan sociotherapeuten t.b.v. de registratie als MBT-basistherapeut. Zij kunnen supervisie geven aan sociotherapeuten t.b.v. de registratie als MBT-Sociotherapeut tot een maximum van 10 sessies van de in totaal minimaal 20.
  4. Erkende MBT-Supervisoren Vaktherapie kunnen supervisie geven aan vaktherapeuten t.b.v. de registratie als MBT-basistherapeut. Zij kunnen supervisie geven aan vaktherapeuten t.b.v. de registratie als MBT-Vaktherapeut tot een maximum van 10 sessies van de in totaal minimaal 20.

2.    Supervisie-sessie
Supervisie op individuele basis, of in kleine groep van 2-3 personen.
De sessies vinden live plaats. In incidentele gevallen kan dat ook betekenen: via skype.

 1. De minimale duur van een individuele supervisiesessie bedraagt 45 minuten. In voorkomende gevallen kan een andere “dosering”  worden toegepast, waarbij uit een oogpunt van eenvoud de basiseenheid 45 minuten blijft. Een individuele supervisie van bijvoorbeeld 90 minuten, telt dan voor 2 sessies.
 2. Indien er gesuperviseerd wordt in een kleine groep neemt de duur van een sessie toe naargelang het aantal deelnemers. Daarbij geldt de formule: (n/2) x 60. De n in deze formule staat voor het aantal aanwezige supervisandi. De factor 60 is een rekeneenheid in minuten. Een groepje van 2 supervisandi dient dus (2/2)x60=60 minuten supervisie te krijgen om 1 sessie aangerekend te krijgen. Een groepje van 3: (3/2)x60=90 minuten om 1 sessie gerekend te krijgen. In voorkomende gevallen kan ook hier een andere “dosering”  worden toegepast, waarbij uit een oogpunt van eenvoud de basiseenheid 60 minuten blijft. Een supervisie in een groepje van 2 supervisandi van bijvoorbeeld 120 minuten, telt dan voor 2 sessies. In een groepje van drie zou de duur 180 minuten moeten zijn, om 2 sessies te mogen rekenen, enz.

3.    Team-supervisie

Teamsupervisie kan (bijvoorbeeld in het kader van een incompany traject), als het is gegeven door een erkende MBT-Supervisor tellen voor een aantal supervisiesessies. Voor registratie als MBT-basistherapeut is het maximaal aantal te behalen supervisies uit teamsupervisie 6. Eenzelfde maximum geldt voor de registratie als MBT-Therapeut, MBT-Sociotherapeut of MBT-Vaktherapeut.

Criteria

4.    Verslaglegging volgens format
Er wordt vanuit gegaan dat de supervisant een verslag maakt van de supervisiesessies en deze verslagen ter beschikking stelt aan de supervisor.
Als format voor de minimale eisen waaraan een verslag moet voldoen, zijn de volgende items aan de orde:

 • Datum sessie
 • Aanwezige supervisant(en)
 • Aanwezige supervisor
 • Verslaglegging door
 • Tijdsduur van de sessie
 • Inhoudelijke items die aan de orde zijn geweest
 • Wat heb ik geleerd/aan ervaring opgedaan
 • Wat heb ik gemist
 • Persoonlijke aandachtspunten

5.    Supervisorverklaring
Afhankelijk van de soort aanvraag zijn er verschillende soorten  supervisorverklaringen aan de orde:

 1.   Door een erkende MBT (basis-) supervisor af te geven goedkeurende verklaring(en) over:
  •   aantal sessies  en kwaliteit van een supervisietraject
  •   aanwezige competenties van een supervisant  gemeten aan de gestelde eisen

2.    Door een onafhankelijke “neutrale” erkende MBT-Supervisor af te geven

 •   verklaring waarin een beoordeling wordt gegeven van de competenties op basis van audio/video opnamen van behandelsessies.

3.    Door een erkende MBT-Supervisor af te geven verklaring over de aantallen en kwaliteit van door aanvrager gegeven supervisies. (Is logischerwijze alleen aan de orde in het kader van de supervisorenopleiding)

4     Door een (door het Register MBT) niet erkende supervisor af te geven goedkeurende verklaring over:

 • aantal sessies en kwaliteit van een supervisietraject
 • het methodisch kader waarop de supervisie betrekking had. Deze variant is alleen aan de orde in het kader van de overgangsregelingen voor MBT-Basistherapeut en MBT-Therapeut

Voorbeelden van deze documenten zijn in deze bijlage opgenomen en kunnen gedownload worden.

6.    Supervisorenopleiding en certificaat
Door Anna Freud Centre en MBT Nederland verzorgd opleidingstraject dat in combinatie met het voldoen aan andere eisen, kan leiden tot leiden tot een goedkeurende verklaring/certificaat, waarna officiële vastlegging  als MBT-Supervisor of MBT-Supervisor Basistherapeut in het Register MBT kan plaatsvinden.

De betreffende verklaring/certificaat wordt door AFC/MBT Nederland verstrekt.

7.    MBT Adherence- en competencescale
Rating instrument te gebruiken bij de beoordeling van behandelaren en hun competenties. Klik hier om de scorelijst te downloaden.

8.    Opvraagbare gegevens
In zijn algemeenheid kan het Register bij onduidelijkheden altijd navraag doen bij betrokkenen of bij betrokken partijen. In het kader van de supervisieregeling geldt dit in het bijzonder voor de verslaglegging door de supervisant en de rapportages van de supervisor. Op beide onderdelen is de supervisor aanspreekbaar tot 2 jaar na indiening van de registratie-aanvraag.