Inleiding

De CUR werkt volgens een eigen door het bestuur goedgekeurd reglement.
In onderhavig reglement komen een aantal zaken aan de orde die daarnaast  van belang zijn voor de communicatie tussen Bestuur en CUR, de invulling van de randvoorwaarden voor het  functioneren van de CUR, of anderszins voortvloeien uit de gestelde eisen m.b.t. de CUR.

Samenstelling CUR

Artikel-1    Het bestuur benoemt de leden van de CUR conform het daarover bepaalde in artikel 10 van de Statuten van de Stichting.

Artikel-2

  1. Het bestuur ziet toe op de totstandkoming van een rooster van aftreden en herbenoemt indien van toepassing CUR-leden voor een tweede of derde zittingstermijn, waarbij het verzekeren van continuïteit van de bezetting en kennis en kunde van de CUR leidend is.
  2. Met het oog op genoemde continuïteit benoemt het bestuur bij de start van de SRMBT voor de CUR een extra plaatsvervangend lid voor een periode van drie jaar.

Artikel-3    De CUR kiest volgens het CUR-reglement zelf een voorzitter uit zijn midden. Indien de CUR daarin onverhoopt niet slaagt, gaat het bestuur over tot aanwijzing.

Ondersteuning CUR door het secretariaatsbureau

Artikel-4 

De ondersteuning van de CUR door het secretariaatsbureau is elders geregeld. De CUR heeft hierin tot op zekere hoogte keuzemogelijkheden. Het bestuur ziet er op toe dat de gemaakte keuzes in deze, de financiële mogelijkheden van de SRMBT niet te boven gaan.

Onderhoud kwalificatie-eisen

Artikel-5 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het actueel houden van de kwalificatie-eisen, waarbij zij afgaat op het daarover bepaalde in de statuten m.b.t. de rol van het Anna Freud Center, c.q. MBT Nederland, daarbij. De op de website van de SRMBT vermelde versie geldt daarbij als actuele versie voor alle partijen: CUR, het secretariaatsbureau en aanvragers.

Artikel-6

Onverlet de in artikel-5 geschetste verantwoordelijkheden staat het het bestuur vrij om,  al dan niet op basis van signalen uit de CUR, actie te ondernemen naar MBT Nederland of AFC aangaande mogelijke gebreken, inconsistenties of interpretatieproblemen m.b.t. de geformuleerde kwalificatie-eisen.

Ondersteuning CUR door Bestuur

Artikel-7

Bij uitblijven van een unanieme beslissing in de CUR over een registratie-aanvraag, wordt de betreffende case voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur stelt de CUR zo spoedig mogelijk op de hoogte van zijn opvatting en overwegingen over de betreffende case.

Artikel-8

Naargelang het vervolg binnen de CUR op de actie van het bestuur zoals verwoord in voorgaand artikel-7, gaat het bestuur over tot vervolgactie. (Zie daarvoor ook artikel 7, lid 4 en 5 van het CUR-reglement)

Artikel-9

  1. Het bestuur fungeert als beroepsinstantie voor aanvragers die het oneens zijn met een beslissing van de CUR over een aanvraag tot registratie.
  2. De routing van een beroepsprocedure is reeds beschreven in artikel-8 van het CUR-reglement, waarbij het gestelde in lid-2 aangaande het terrein waarop het beroep betrekking kan hebben, een essentiële bepaling is.

Communicatie

Artikel-10

Minimaal 1 maal per jaar belegt het bestuur van de SRMBT een overleg met de CUR die voor de helft een zakelijk karakter en voor de helft een sociaal karakter heeft. Voor wat betreft het zakelijke deel komen daarbij in ieder geval aan de orde:

  • de kwaliteit van- en mogelijke verbeterpunten m.b.t. de samenwerking tussen CUR en het secretariaatsbureau
  • de kwaliteit van- en mogelijke verbeterpunten in de concrete dienstverlening en producten van het secretariaatsbureau specifiek t.b.v. de CUR
  • de kwaliteit van- en mogelijke verbeterpunten in de relatie CUR en bestuur SRMBT
  • mogelijk voorgenomen ontwikkelingen en de planning van de implementatie daarvan
  • inhoudelijke aangelegenheden betreffende het register en mogelijke wensen richting AFC of MBT Nederland in dat verband
  • de bedrijfsmatige/financiële stand van zaken van de SRMBT

Artikel-11 

In gevallen waarin deelreglementen niet voorzien in kwesties die tussen de CUR en het secretariaatsbureau, dan wel tussen de CUR en aanvragers kunnen ontstaan, wendt de CUR zich rechtstreeks tot het bestuur.