Inleiding

De Commissie Uitvoering Registratie (de CUR) is een commissie in het leven geroepen door het Bestuur van de Stichting Registratie MBT (SRMBT) op grond van artikel 10 van de statuten, en meer in het bijzonder lid 5 van dit artikel.

REGLEMENT/COMMISSIES.

Artikel 10.

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast  te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling  behoeven.
 2. Het reglement kan zowel betrekking hebben op het functioneren van het bestuur zelf als op het functioneren van door het bestuur in het leven te roepen commissies, werkgroepen of andere organen en externe dienstverleners die het bestuur dienstbaar acht bij de realisatie van de doelstelling van de stichting.
 3. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 4. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
   • a. Ten behoeve van het beslissen over registratieaanvragen stelt het bestuur een ‘commissie uitvoering registratie’ (CUR) in.
   • b. De commissie bestaat uit drie leden afkomstig uit de GGZ of meer specifiek het MBT-veld, dan wel geworven op basis van deskundigheid op registratieterrein, zulks ter beoordeling van het bestuur. Tenminste één van de leden heeft een MBT-kwalificatie op het niveau van MBT-therapeut en/of MBT-supervisor.
   • c. De commissie hanteert een huishoudelijk reglement goedgekeurd door het stichtingsbestuur.

Reglement CUR

Artikel-1         De CUR bestaat uit drie leden, allen benoemd door het bestuur van de SRMBT, rekening houdend met het dienaangaande bepaalde in de statuten.

Artikel-2         De leden van de CUR worden benoemd voor een periode van drie jaar. Na afloop van deze periode zijn zij terstond herbenoembaar.

                      Leden kunnen maximaal drie periodes in functie blijven.

Artikel-3        

 1. De CUR stelt een rooster van aftreden op zodanig dat de continuïteit van de werkzaamheden en de kennis van de opgebouwde jurisprudentie gewaarborgd is en blijft.
 2. Met het oog op de continuïteit zoals vermeld in voorgaand lid, kan het bestuur besluiten bij de start van de CUR een extra plaatsvervangend lid te benoemen. Indien zulks geschiedt, dient het bestuur aan te geven voor welke periode deze benoeming plaatsvindt.

Artikel-4        

 1. De CUR benoemt uit zijn midden een voorzitter. Het voorzitterschap is van technische aard en leidt overigens niet tot een zwaardere positie in besluitvormingskwesties.
 2. Het voorzitterschap kan binnen de CUR rouleren met dien verstande dat 1 jaar daarbij als minimale periode  geldt.
 3. Indien de CUR, om welke reden ook, niet tot aanwijzing van een voorzitter weet te besluiten, kan het bestuur van de SRMBT tot aanwijzing overgaan.

Artikel-5.       

 1. De CUR hanteert, tenzij er geen aanvragen plaatsvinden in een bepaalde periode, een overlegfrequentie van tenminste 4x per jaar. Daarmee kan de maximale responsetijd op aanvragen voor registratie gesteld worden op 3 maanden.
 2. De CUR bepaalt zelf in welke vorm en op welke locatie haar overleg plaatsvindt.
 3. De CUR-leden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie, zulks naar het oordeel van het bestuur, gemaakte kosten.
 4. De CUR wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door het secretariaatsbureau. Met het oog op kennisopbouw en effectieve ondersteuning kan de CUR besluiten de aangewezen medewerker van het secretariaatsbureau incidenteel of structureel te laten deelnemen aan haar overleg. Betreffende medewerker heeft een ondersteunende en adviserende functie, maar heeft geen “stemrecht”.

Artikel-6       

 1. Aanvragen voor registratie komen in eerste instantie -bij voorkeur digitaal- binnen bij het secretariaatsbureau.
 2. Het secretariaatsbureau controleert de aanvragen op volledigheid en juistheid op basis van een daartoe met het bestuur overeengekomen checklist.
 3. Indien daartoe aanleiding bestaat kan het secretariaatsbureau actie ondernemen naar aanvrager of anderszins. Zulks met het oog op het verkrijgen van een volledige en juiste aanvraag.
 4. Het secretariaatsbureau vat de gegevens van de aanvrager samen in een daartoe met het bestuur overeengekomen format. Dit format geeft inzicht in de mate waarin de gegevens van de aanvrager  voldoen aan de formeel gestelde eisen van de registratietitel en culmineert, indien mogelijk, in een pré-advies van het secretariaatsbureau.
 5. Het secretariaatsbureau levert de al dan niet gepreadviseerde cases aan aan de CUR, voorzien van de onderliggende documenten.
 6. De CUR maakt afspraken met het secretariaatsbureau over de wijze waarop-,  de vorm waarin- en de frequentie waarmee,  de cases ter beschikking worden gesteld.

Artikel-7        

 1. Bij het beoordelen van de cases is de CUR gehouden aan de daartoe gestelde kwalificatie-eisen. Deze eisen staan vermeld op de website van de SRMBT. Het bestuur van de SRMBT is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kwalificatie-eisen. De versie op de website geldt als actuele versie.
 2. Onverlet een mogelijk pre-advies van het secretariaatsbureau is de CUR verantwoordelijk voor de beslissing over een aanvraag.
 3. Besluiten over honorering van aanvragen kunnen binnen de CUR alleen unaniem worden genomen.
 4. In het onverhoopte geval de CUR niet tot een unaniem gedragen besluit weet te komen, kan de betreffende case worden voorgelegd aan het bestuur van de SRMBT. Het  bestuur deelt zijn opvatting over de betreffende case mee aan de CUR. Indien de bijdrage van het bestuur niet alsnog leidt tot een unaniem oordeel van de CUR, geldt de opvatting van het bestuur.
 5. Indien een geval zoals in voorgaand lid beschreven zich voordoet, onderzoekt het bestuur de oorzaak voor het niet tot stand komen van een eensluidend oordeel binnen de CUR. Al naargelang de uitkomst daarvan kan het bestuur mogelijk actie ondernemen, bijvoorbeeld in de vorm van een verzoek  bij AFC/MBTNL tot aanscherping van de kwalificatie-eisen etc.
 6. Het definitieve oordeel over een aanvraag wordt aan aanvrager schriftelijk/digitaal meegedeeld.
  –           Indien de aanvraag is afgewezen, geeft de CUR daarbij een toelichting op de formele gronden daarvoor.           In voorkomende gevallen kan de CUR een afwijzende beslissing ook vergezeld doen gaan van een advies over de wijze waarop alsnog voldaan kan worden aan de gestelde eisen

Artikel-8        

  1. Tegen een beslissing van de CUR kan eenmalig beroep worden aangetekend bij het bestuur van de SRMBT.
  2. Het beroep kan alleen betrekking hebben op de juistheid van de  gevolgde procedure door de CUR,  gegeven de daarbij van toepassing zijnde regelgeving.
  3. Een beroep dient uiterlijk 4 weken na de beslissing van de CUR over een registratie-aanvraag, schriftelijk  te worden ingesteld bij het bestuur van de SRMBT.
  4. Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden  na instelling van het beroep een beslissing  over het ingestelde beroep.

De betrokken partijen worden schriftelijk in kennis gesteld van het genomen besluit.

Artikel-9         Overgangsregelingen

 1. Aanvragen voor opname in het register waarbij een beroep is/wordt gedaan op een overgangsregeling, zijn in principe onderhevig aan hetzelfde regiem als hiervoor geschetst.
 2. Bij het beoordelen van de cases in dit verband  is de CUR gehouden aan de daartoe gestelde eisen van de betreffende overgangsregeling. Deze eisen staan vermeld op de website van de SRMBT. Het bestuur van de SRMBT is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze eisen. De versie op de website geldt als actuele versie.
 3. Indien een aanvraag wordt gedaan in het kader van een overgangsregeling, zijn mogelijk extra kosten in het geding. Indien dit het geval is, wordt dit bij de betreffende regeling vermeld. Voorzover de extra kosten te maken hebben met werkzaamheden van de SRMBT, wordt een aanvraag in dit verband pas in behandeling genomen, na een signaal van het secretariaatsbureau, dat aanvrager vooraf aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.