Inleiding

De statuten en de overige reglementen voorzien in een groot aantal zaken die het bestuur van de SRMBT raken.
Daarnaast blijven er een aantal items over waarvoor het bestuur zijn eigen reglement zou moeten opstellen.
Hieronder volgt een voorbeeld van twee van dergelijke items, door het bestuur zelf aan te vullen indien gewenst.

Artikel-1    Inkadering Penningmeesterschap

  1. De penningmeester is uit hoofde van zijn functie verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de Stichting. In dat verband is hij/zij ook belast met het goedkeuren van uitgaven/betalingen die door de stichting worden gedaan. De tekenbevoegdheid van de penningmeester is gebonden aan een maximum. Indien dit maximum wordt bereikt, overlegt de penningmeester met de overige leden van het bestuur over de gewenstheid/haalbaarheid van de betreffende uitgave.
  2. Het genoemd maximum in voorgaand lid bedraagt ……. per transactie en/of ………..cumulatief per periode van ……maand.
  3. Tweemaal per jaar geeft de penningmeester aan de overige leden van het bestuur inzicht in de financiële detailinformatie die binnen zijn domein valt.

Natuurlijke momenten daarvoor zijn:
•    De periode vlak voor de oplevering van de jaarstukken
•    Andere jaarlijkse evaluatiemomenten waarbij de financiële situatie aan de orde komt

Artikel-2    Vergoeding gemaakte kosten

  1. In de Statuten, evenals in het CUR-reglement, wordt gesproken over “vergoeding van de door hen (Bestuursleden en CUR-leden) in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bestuur en CUR worden in deze op dezelfde wijze behandeld, tenzij daar in incidentele gevallen naar het oordeel van het bestuur moet worden afgeweken.
  2. Tot de in lid-1 genoemde kosten behoren:

•    Reiskosten, waarbij de in de GGZ gangbare OV-tarieven of onbelaste km-vergoeding worden gehanteerd
•    …..