Kwalificatie-eisen MBT-Supervisor (-basistherapeut)
Onderscheid tussen de MBT-supervisor en de MBT-supervisor basistherapeut:

 • De MBT-Supervisor geeft supervisie aan MBT-basistherapeuten en MBT-therapeuten in opleiding.
 • De MBT- Supervisor basistherapeut geeft supervisie aan MBT-basistherapeuten in opleiding.

Achtereenvolgens beschrijven we hier:
1. De voorwaarden voor deelname aan de opleiding tot MBT-Supervisor (-basistherapeut)
2. De beoordeling voor de toelating tot de opleiding
3. Het opleidingstraject
4. Het onderhoudstraject

1. De voorwaarden voor deelname aan de opleiding tot MBT-Supervisor (-basistherapeut)

1.1 Instroomcriteria en opleidingseisen

 • Registraties:
  Voor de registratie als MBT-supervisor is een BIG-registratie als klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater vereist. Men moet minimaal 4 jaar zijn ingeschreven in het BIG-register. Voor de registratie als MBT-supervisor basistherapeut is een BIG-registratie als GZ-psycholoog vereist. Daarnaast is registratie als MBT-therapeut een voorwaarde, met actueel onderhoud van die registratie.
 • Werkervaring: Aantoonbaar uitvoerend MBT-behandelaar, minimaal 8 uur per week met minimaal 5 jaar MBT ervaring.
 • Supervisie: Min. 2 gesuperviseerde en afgeronde eigen MBT-cases (assessment, behandelplan, interpersoonlijke relaties en mentaliseren in de relatie, etc.) ná kwalificatie als MBT-therapeut (individuele of groepssupervisie).
 • Rapportage: positieve rapportage van een geregistreerd MBT-supervisor m.b.t. de specifieke competenties (zie specifieke kennis en competenties).

1.2 Specifieke kennis en competenties

De supervisor i.o. is een ervaren MBT-behandelaar met aanvullende expertise en competenties op de volgende gebieden:

Theoretische kennis

 • Diepgaande kennis van de theoretische achtergrond van het mentaliseren en van de behandeling.
 • Begrip van parallelprocessen en groepsprocessen in teams en weten hoe te INTERVENIËREN.

Klinische ervaring

 • Ervaring en vaardigheid in het toepassen van MBT in zowel groeps- als individuele therapie
  Registratie-eisen MBT Supervisor (-basistherapeut)

Didactische kwaliteiten

 • Vertrouwd met het onderwijzen, trainen en superviseren van psychotherapie, resp. sociotherapie, vaktherapie.
 • Het vermogen om het kader voor een mentaliserende supervisie neer te zetten.
 • Het vermogen om therapieprocessen vanuit een mentaliserend kader te verduidelijken en te verklaren.
 • MBT en de klinische technieken ervan met die van andere therapieën te kunnen vergelijken (overeenkomsten en verschillen).

Persoonlijke kwaliteiten

 • In staat een open, transparante en steunende houding aan te nemen tegenover supervisandi.
 • In staat een mentaliserend proces bij supervisandi (onderling) en in teams te stimuleren.
 • In staat het zelfvertrouwen van therapeuten in hun therapiesessies te versterken.
 • In staat therapeuten te helpen om langer hun mentaliserend vermogen te behouden in de therapiesessies.

Metacompetenties

 • Het vermogen om een meta-positie in te nemen ten opzichte van teamprocessen om die processen en parallelprocessen te detecteren en te managen.
 • Het oog hebben voor het zelfreflectief vermogen van een therapeut over zijn/haar kwaliteiten in relatie tot een bepaalde patiënt.
 • In staat supervisandi te beoordelen op competenties.

1.3 Een positieve beoordeling van het CV en van twee filmfragmenten met verslag

Om te worden toegelaten tot de opleiding tot supervisor wordt een CV gevraagd en dienen door middel van twee filmopnamen en een reflectieverslag daarvan de theoretische kennis en de klinische vaardigheden te worden getoond. De sessies kunnen a. twee individuele sessies zijn of b. een individuele sessie en een groepspsychotherapie. Voor de aantekening ‘groep’ is optie b. nodig. De beoordeling van de competenties gebeurt op basis van:

 • De in te zenden filmopname van 2 fragmenten van elk 10-15 minuten van verschillende therapiesessies. Indien men opgaat voor de aantekening groep, is één van de fragmenten van een groepstherapiesessie en wordt één van de reflectieverslagen hierover geschreven. De sessies moeten of in het Engels zijn gehouden of Engels ondertiteld zijn.
 • Een – eveneens Engelstalig – reflectieverslag van de fragmenten:
  • Reflectieverslag 1 n.a.v. filmfragment 1, waarin mentaliseren in de relatie zichtbaar is met een beschrijving van therapeutische focus (aim) en interventies (inclusief alternatieve interventies wanneer van toepassing).
  • Reflectieverslag 2 n.a.v. filmfragment 2: a. een beschrijving van de eigen klinische vaardigheden op alle domeinen van de Adherence Scale en b. een beschrijving van de hieruit voortvloeiende leerdoelen– als waren ze hun eigen supervisor.
 • Hiermee worden de klinische vaardigheden getoetst en de beheersing van de theoretische concepten om te kunnen superviseren.
 • Daarnaast wordt een korte beschrijving gevraagd van de sterke en zwakke kanten van zichzelf als therapeut en als supervisor i.o.

2. De beoordeling voor de toelating tot de opleiding
De beoordelaars, A. Bateman/AFC en D. Bales/MBT-NL, geven aan of het supervisor-traject al of niet kan worden gevolgd. Na een positieve beoordeling is er een aanvullende “live” beoordeling van de didactische kwaliteiten en persoonlijke kwaliteiten voor supervisie en van de relevante meta-competenties. Elke kandidaat-supervisor krijgt schriftelijk feedback met een persoonlijk advies voor verdere verbetering.

3. Opleidingstraject

 • Het volgen van de MBT-supervisorencursus (vier afzonderlijke dagen)
 • Min. 8 supervisies bij A. Bateman/AFC en/of D. Bales/MBT-NL van opgenomen supervisie-sessies.
 • Daarnaast de in het individueel advies beschreven aanvullende supervisies gericht op specifieke klinische competenties. Gewoonlijk varieert dit aantal supervisies tussen de 8 en 18 sessies.
 • Aantonen van betrouwbare scoring op de Adherence Scale.
 • Minimaal 1 keer per jaar een uitwisseling van opgenomen supervisies met andere (kandidaat) supervisoren.

Wanneer het opleidingstraject (persoonlijk en het supervisietraject) met een positief advies wordt afgesloten kan formele registratie als supervisor plaatsvinden.

4. Onderhoudstraject

 • Doorlopend klinisch werk als MBT-behandelaar en supervisor.
 • Aantoonbaar onderhoud van kennis van de ontwikkelingen in het mentaliseren en de toepassingen ervan en van de klinische vaardigheden binnen MBT, door bijvoorbeeld conferenties, lezingen en casusbesprekingen.
 • Minimaal 1x per jaar een bijeenkomst met collega supervisoren met uitwisseling van opgenomen supervisies met andere supervisoren.
 • Minimaal 1 x per 2 jaar een dag supervisoren-opleiding AFC/MBT-NL.
 • Aantoonbare commitment aan professionele ontwikkeling.