Instroomcriteria, opleidingseisen en competenties MBT-Vaktherapeut

Instroomcriteria

 • Opleiding in één van de vaktherapieën en MBT-Basistherapeut.

Opleidingseisen

 • Cursus: 24 uur erkende cursus
 • Supervisie:
  Minimaal 20 sessies¹, waarvan minimaal 10 sessies worden gegeven door een geregistreerd MBT-supervisor en 5-10 sessie door een geregistreerd MBT-supervisor Vaktherapie². Verslag van de sessies volgens format³.

Positieve schriftelijke rapportage door de supervisoren aan de hand van de specifieke competenties.

 • Toetsing van de competenties:
  Filmopnamen van behandelsessies, waarvan 3x 15 minuten selectie positief te beoordelen
  door de eigen supervisor en een onafhankelijk geregistreerde MBT-supervisor op specifieke
  competenties. De specifieke delen beslaan:
  a. de opdracht/instructie in de sessie vaktherapie
  b. een deel van de uitvoering en
  c. een deel van de nabespreking.
  In één van de films (b of c) wordt getoond dat het mentaliseren over het ontstane proces in de sessie wordt gestimuleerd en dat hierbij de verbinding naar buiten en naar doelen wordt gemaakt.
 • Daarnaast een positief beoordeeld reflectieverslag over de inhoud van de films m.b.t.
  1. Het mentaliseren en de niet-mentaliserende modi en de dimensies van mentaliseren
  2. Een beschrijving welke interventies helpen en welke niet en waarom wel/niet
  3. Reflectie op het stimuleren van het mentaliseren over het proces en de verbinding naar buiten/doelen (wat is goed gegaan, wat had beter gekund met de alternatieve interventies).
  4. Een beschrijving van welke interventies specifiek voor de vaktherapie zijn.
  5. Tenslotte een beschrijving van de sterke kanten en aandachtspunten van jou als MBT
  Vaktherapeut.

De kosten verbonden aan de beoordeling van de films en het reflectieverlag door de onafhankelijk supervisor ten behoeve van de registratie MBT-Therapeut/MBT-Sociotherapeut/MBT-Vaktherapeut bedragen €250,-.

 • Werkervaring: behandelde patiënten: min. 2 cases per jaar al dan niet in groep. Doelgroep: Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychopathologie / psychiatrische problematiek.
  Onder een MBT-setting wordt hier verstaan een multidisciplinair samengesteld MBT-behandelprogramma met als structurele programmaonderdelen ten behoeve van de coherentie, consistentie en constantie: supervisie (min. 6x per jaar), intervisie (min. 1x per 2 weken), regelmatige behandelplanbespreking met collega MBT-behandelaars, regelmatige evaluatie en adherence meting (bijv. reflectie, afname adherence scale),

Competenties MBT-Vaktherapeut

De Creatieve Therapie Beeldend(4) heeft als doel om het mentaliseren over zichzelf, anderen en de relatie te bevorderen. De weg waarlangs dit gebeurt, is bv. via het maken van beeldende producten, zoals tekeningen, kleiwerk enzovoort. Daarbij representeert het proces van maken de mentale toestanden van de maker. Daarnaast ontstaat er in vaktherapie vaak een tastbaar product uit dit proces. Deze producten vormen eveneens een aanknopingspunt om het mentaliseren te stimuleren, zowel bij de maker als eventueel bij de andere groepsleden. Vooral het mentaliserend proces van het genereren en uitwisselen van betekenissen staat binnen de vaktherapieën centraal: de reis, niet de bestemming.

De MBT-Vaktherapeut beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut aangevuld met de volgende specifieke competenties van de MBT-Vaktherapeut.

Specifieke kennis en competenties MBT-vaktherapeut

Diagnostiek

 • Het vermogen om het proces in de vaktherapie (op individueel en groepsniveau) goed te begrijpen en nauwkeurig te beschrijven in concepten van het MBT-model.
 • Het vertalen van de behandeldoelen uit behandelplan van patiënt naar doelen binnen vaktherapie.
 • Een assessment kunnen maken van mentaliserend vermogen (modi en dimensies) en aandachtspunten voor vaktherapie hieruit kunnen formuleren.

Behandelproces

 • Het vermogen om procedures en protocollen te integreren in de dagelijkse praktijk ten behoeve van de continuïteit in de behandeling en om op een consistente en coherente manier om te gaan met frequent voorkomende klinische problemen.
 • In de beeldende therapie wordt het mentaliseren over jezelf, anderen en relaties gestimuleerd waarbij er gewerkt wordt op de eerste 3 interventieniveaus (steun en empathie, verduidelijken en uitdagen en affectfocus).
 • Het beeldende proces moet een duidelijke focus hebben. Die focus sluit aan bij een behandeldoel uit het behandelplan van betreffende patiënt
 • Specifieke interventies kunnen doen om binnen de vaktherapie een mentaliserend proces te stimuleren bij patiënten, met speciale aandacht voor de overgang van impliciet naar expliciet mentaliseren.
 • Het vermogen om binnen de sessie het mentaliseren van het onstane proces in de sessie te stimuleren en de verbinding met buiten/de problematiek zoals beschreven in het behandelplan te leggen.

Metacompetenties

 • Het vermogen om vanuit een mogelijk solitaire positie vanuit de discipline vaktherapie inhoudelijk verbinding met de andere therapievormen te brengen en te houden t.b.v. consistentie en constantie.
 • Een actieve bijdrage kunnen leveren aan het mentaliserend milieu op het niveau van patiënten en het behandelteam met bijzondere aandacht voor processen.

Onderhoudstraject

 • Aantal patiënten in MBT-behandeling: een volwaardige vaktherapeutische behandeling van min. 6 patiënten, al dan niet in groep.
 • Minimaal één keer per maand: intervisie/supervisie: face-to-face of via andere media.
 • Cursus: minimaal twee erkende dagen per twee jaar.

 

¹ De duur van een sessie hangt af van het aantal supervisanten (reglement supervisie)
² In de periode dat er nog geen gekwalificeerde supervisoren Vaktherapie beschikbaar zijn, kan de serie supervisies ook alleen door de MBT-supervisor worden gedaan
³ Onder bepaalde voorwaarden kan teamsupervisie, gegeven door een erkende MBT-supervisor, bijvoorbeeld in het kader van een incompany traject, ook tellen voor het aantal supervisiesessies. Voor MBT-Vaktherapeut is het maximaal aantal te behalen supervisies uit teamsupervisie 6.
4 CTB mag vertaald worden naar andere vaktherapeuten, zoals bewegingstherapeuten, muziektherapeuten, etc.