Instroomcriteria, opleidingseisen en competenties MBT-Sociotherapeut

Instroomcriteria

 • Geregistreerd MBT-basistherapeut.
 • Vooropleiding passend bij de uitvoering van de functie Sociotherapeut.

Opleidingseisen

 • Cursus: 24 uur erkende cursus, waaronder de vervolgcursus MBT en Sociotherapie.
 • Supervisie: min. 20 sessies¹ waarvan minimaal 10 sessies gegeven worden door een geregistreerd MBT-supervisor en 5 – 10 serssies door een geregistreerd MBT-supervisor Sociotherapie² + verslag van alle sessies volgens format. Positieve schriftelijke rapportage door de supervisoren aan de hand van de specifieke competenties³.
 • Toetsing van de competenties:
  1. Een uitgewerkt signaleringsplan.
  2. Filmopnamen van behandelsessies, waarvan een selectie van 2x 15 minuten en het reflectieverslag positief moet zijn beoordeeld door de eigen supervisor en een onafhankelijke geregistreerde MBT supervisor. De films zijn opnamen van individuele sociotherapiegesprekken die gaan over
  a. het signaleringsplan en het (zelf)destructief gedrag en
  b. het sociaal maatschappelijk functioneren.

Daarnaast een positief beoordeeld reflectieverslag. De inhoud bestaat uit:
1. Een inhoudelijke reflectie op het signaleringsplan (bijv. waar ben je tevreden over en waarom?; wat had beter gekund en waarom?)
2. Film a: vasthouden van structuur in de sessie en
3. Film b: hoe kreeg je de patiënt binnen deze focus goed aan het mentaliseren.
4. Een beschrijving van de sterke kanten en aandachtspunten van jou als MBT Sociotherapeut.

De kosten verbonden aan de beoordeling van de films en het reflectieverlag door de onafhankelijk supervisor ten behoeve van de registratie MBT-Therapeut/MBT-Sociotherapeut/MBT-Vaktherapeut bedragen €250,-.

 • Werkervaring:
  Behandelde patiënten in een MBT-setting: opstellen van signaleringsplan en begeleiding van doelen m.b.t. sociaal maatschappelijk functioneren bij minimaal 6 patiënten (individueel) en minimaal 3x de uitvoering van MBT-introductie (individueel of groep). Doelgroep: Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychopathologie/psychiatrische problematiek.
  Onder een MBT-setting wordt hier verstaan een multidisciplinair samengesteld MBT-behandelprogramma met als structurele programmaonderdelen ten behoeve van de coherentie, consistentie en constantie: supervisie (min. 6x per jaar), intervisie (min. 1x per 2 weken), regelmatige behandelplanbespreking met collega MBT-behandelaars, regelmatige evaluatie en adherence meting (bijv. reflectie, afname adherence scale).

Specifieke competenties MBT-Sociotherapeut

De MBT-Sociotherapeut beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut aangevuld met de volgende specifieke competenties van de MBT-Sociotherapeut:

 • Diagnostiek
  o Grote vaardigheid in het in kaart brengen van alle facetten van het sociaal-maatschappelijk functioneren en van daaruit het opstellen van doelen.
 • Behandelproces
  o Het vermogen om procedures en protocollen te integreren in de dagelijkse praktijk ten behoeve van de continuïteit in de behandeling.
  o Een inhoudelijk goed signaleringsplan kunnen maken
  o Uit de doelen m.b.t. het sociaal-maatschappelijk functioneren een concreet stappenplan kunnen maken en vanuit een mentaliserende houding patiënten kunnen begeleiden in het uitvoeren van het stappenplan.
  o Het vermogen om op een consistente en coherente manier om te gaan met frequent voorkomende klinische problemen, in het bijzonder het hanteren van commitment problemen via outreachend werk en het hanteren van crises (inclusief crisistelefoons).
  o Psycho-educatie geven vanuit een mentaliserend kader (bijvoorbeeld over het behandelmodel, de diagnose, de afspraken en behandelovereenkomst) aan de hand van individuele, actuele voorbeelden afgestemd op het actuele spanningsniveau van de patiënt.
  o Als behandelaar kunnen fungeren in de MBT-I (een gestructureerd introductieprogramma voor nieuwe patiënten).
 • Metacompetenties
  o Het vermogen om te reflecteren op het eigen werk en te identificeren waar problemen met mentaliseren van de kant van de therapeut interfereren met goede zorg.
  o Een actieve bijdrage kunnen leveren aan het mentaliserend milieu op het niveau van patiënten, collega sociotherapeuten en het behandelteam met bijzondere aandacht voor processen.
  o Overzicht op het behandelproces, in perspectief houden van de behandelfase.

 

Onderhoudstraject

 • Aantal patiënten in MBT-behandeling: minimaal twee, al dan niet in groep.
 • Minimaal één keer per maand: intervisie/supervisie: face-to-face of via andere media.
 • Cursus: minimaal twee erkende dagen per twee jaar.

¹ De duur van een sessie hangt af van het aantal supervisanten (reglement supervisie)
² In de periode dat er nog geen gekwalificeerde supervisoren sociotherapie beschikbaar zijn, kan de serie supervisies ook alleen door de MBT-supervisor worden gedaan.
³ Onder bepaalde voorwaarden kan teamsupervisie, gegeven door een erkende MBT-supervisor, bijvoorbeeld in het kader van een incompany traject, ook tellen voor het aantal supervisiesessies. Voor MBT-Sociotherapeut is het maximaal aantal te behalen supervisies uit teamsupervisie 6.