Instroomcriteria, opleidingseisen en competenties MBT-A therapeut¹

Instroomcriteria

 • MBT Basistherapeut + GZ-psycholoog (i.o)² of Psychotherapeut of Klinisch psycholoog of Psychiater
 • MBT-A training gevolgd (2 of 3 daagse)
 • Min. 2,5 jaar therapeutische ervaring met adolescenten

Opleidingseisen

 • 24 uur erkende cursus:
  Bijvoorbeeld specialistische vervolgcursus, thematische cursussen bijv. cursus MBT en Crisis, cursus MBT en Trauma, MBT-F, etc.
 • Supervisie:
  Minimaal 20 sessies(³) door een MBT- (A) supervisor + verslag van alle sessies volgens format. Positieve schriftelijke rapportage door de supervisor aan hand van de competenties.
 • Toetsing van de competenties:
  Filmopnamen van behandelsessies, waarvan een selectie van 3x 15 minuten en het reflectieverslag positief moet zijn beoordeeld door resp. de eigen supervisor en de onafhankelijke MBT-supervisor op een aantal MBT competenties: assessment, interventies en goed/slecht mentaliseren, mentaliseren in de relatie, zelfreflectie (zie ‘Criteria voor films en reflectieverslag voor MBT-A therapeut’ en ‘Beoordeling filmmateriaal en reflectieverslag’).
  De kosten verbonden aan de beoordeling van de films en het reflectieverslag door de onafhankelijk supervisor ten behoeve van de registratie MBT-A Therapeut, bedragen €250,-.
 • Werkervaring: Behandelde patiënten (jongeren onder de 18 jaar): min. 8 individuele behandelingen. Voor de aantekening ‘groep’: 6 individuele en 2 groepen (behandelingen van min. 9 maanden). Deze behandelingen moeten uitgevoerd zijn in een periode van maximaal 2 jaar. Doelgroep: Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychopathologie / psychiatrische problematiek.
  Structurele randvoorwaarden ten behoeve van de coherentie, consistentie en continuïteit
  zijn: intervisie/supervisie, regelmatige behandelplanbespreking met collega MBT
  behandelaars, regelmatige evaluatie en adherence meting (bijv. reflectie, afname adherence
  scale).

Specifieke competenties MBT-A therapeut

De MBT-A therapeut beschikt over de kennis en competenties van een basistherapeut aangevuld met de volgende competenties:

Kennis en de toepassing ervan

 • de specifieke complexiteit van het werken met adolescenten (o.a. systemisch, juridisch)
 • procedures en protocollen worden nauwgezet gehanteerd om op een consistente manier om te gaan met frequent voorkomende klinische problemen, incl. adolescentspecifieke protocollen voor het MBT-model.

Diagnostiek

 • in staat om het algehele functioneren van de patiënt te evalueren om op basis daarvan de diagnose op As II te stellen.
 • de ontwikkelingsfactoren en ervaringen (bijv geschiedenis van trauma) die samenhangen met een verhoogde kwetsbaarheid het mentaliserend vermogen te verliezen en de adolescentspecifieke kenmerken van mentaliseren
 • nauwkeurige assessment van het mentaliseren op de onderscheiden dimensies en van het niet-mentaliseren in de onderscheiden categorieën (profiel van mentaliseren).

Behandelproces

 • het herkennen en hanteren van overdracht en tegenoverdracht vanuit MBT model.
 • in staat zijn de verschillende stappen van het interventieniveau “mentaliseren in de relatie” met de patiënt te doorlopen.
 • Voor de aantekening ‘groep’: Het interpersoonlijk mentaliseren binnen de groep kunnen bevorderen.
 • nauwkeurig de voortgang van het behandelproces bewaken o.a. via behandelplanbesprekingen en evaluaties.
 • het programma heeft een duidelijke structuur met als belangrijke aandachtspunten fasering en multimodaliteit.

Metacompetenties

 • Het vermogen om de kerndoelstellingen en strategieën van een mentaliserende benadering toe te passen op een systeem (bijv. afdeling, team, systeem van een patiënt) met als doel een mentaliserende focus te behouden.
 • Het vermogen om te reflecteren op het eigen functioneren en te identificeren waar problemen met het eigen functioneren interfereerden met goede zorg.
 • Het vermogen om de samenhang tussen het behandelproces en de resultaten te verbinden via elementen van coherentie, consistentie en constantie.
 • Kennis over het specifieke aspect in de jeugd-GGZ: systemisch denken, samenwerken met gezin en samenwerken met ketenpartners.
 • Voor de aantekening ‘groep’: Het vermogen om te reflecteren op het functioneren van het behandelteam en te identificeren waar problemen met mentaliseren van de kant van het team interfereerden met goede zorg.

Onderhoudstraject

 • Aantal patiënten in MBT-behandeling: minimaal twee.
 • Minimaal één keer per maand: intervisie/supervisie: face-to-face of via andere media.
 • Cursus: minimaal twee erkende dagen per twee jaar.

 

¹Bij de registratie als MBT-A therapeut is het mogelijk de aantekening ‘groep’ te krijgen. Hiervoor dient de werkervaring te bestaan uit individuele behandelingen en groepstherapie (zie werkervaring) en moet voldaan zijn aan de aanvullende metacompetenties.
²De MBT opleiding kan gestart worden door een GZ psycholoog in opleiding. Registratie als MBT Therapeut veronderstelt BIG registratie.
³De duur van een sessie hangt af van het aantal supervisanten (reglement supervisie).