MBT register

Algemene toelichting en achtergrondinformatie bij het Register MBT

1.     Waarom een register

De afgelopen jaren heeft Mentalization-Based Treatment (MBT) een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Veel behandelaars volgden opleidingen en supervisies. Er is veel ervaring opgedaan. Dit komt de kwaliteit van MBT alleen maar ten goede. Het doel van het Register MBT is deze kwaliteit inzichtelijk te maken door een onafhankelijke toets te bieden van de opleidingen, werkervaring en competenties van behandelaren.
Het register heeft de volgende functies:

 • Het register toetst aanvragen voor opname in het register aan de kwalificatie-eisen die vastgelegd zijn door het Anna Freud Centre (Anthony Bateman en Peter Fonagy, grondleggers van MBT) en MBT Nederland.
 • Het register maakt op deze manier transparant wat de ervaring en opleiding is van MBT behandelaars
 • Het register kan worden geconsulteerd door professionals en patiënten met het oog op verwijzingen of de keuze van een behandelsetting
 • Het register draagt bij aan de kwaliteitsborging van MBT

In het register worden verschillende opleidingsniveaus onderscheiden; de kwalificatiecriteria en opleidingseisen van het Anna Freud Centre zijn daartoe vertaald naar de Nederlandse situatie.

2.    Organisatie

2.1    Waar is het register gestationeerd en in welke rechtsvorm

MBT Nederland heeft als Collaborative Dutch Partner van het Anna Freud Center een afzonderlijke stichting opgericht: De Stichting Registratie Mentalization Based Treatment (SRMBT). Deze stichting is gelieerd aan het Internationale Register MBT dat ressorteert onder het Anna Freud Center. Voor een overzicht van de organisatie van het register en de statuten van de SRMBT zie onder tab ‘Organisatie’.

2.3    Commissie uitvoering registratie (CUR)

De Commissie Uitvoering Registratie van de Stichting, de CUR beoordeelt de aanvragen tot registratie. De afhandeling van een aanvraag kan ongeveer 3 maanden duren.

2.4    Waar en door wie vindt de feitelijke uitvoering plaats

De uitvoering van het register op het terrein van (financiële) administratie, bereikbaarheid, informatie, website etc. zijn door de SRMBT uitbesteed aan een extern secretariaatsbureau die o.a. ook het register voert voor Schematherapie.

3.    Wie komen in aanmerking voor opname in het register

3.1    De volgende functies/niveaus worden onderscheiden

 • basistherapeut
 • therapeut
 • sociotherapeut/vaktherapeut
 • supervisor sociotherapie/vaktherapie (nog niet geactiveerd)
 • supervisor t.b.v. niveau basistherapeut
 • supervisor
 • trainer (nog niet geactiveerd)
 • expert (nog niet geactiveerd)

3.2    Welke kwalificatie-eisen worden gesteld

Er worden kwalificatie-eisen gesteld t.a.v. de volgende aspecten:

 • Vooropleiding
 • Werkzaam in branche
 • Werkervaring: algemeen en MBT
 • MBT-opleidingen en supervisies
 • Te meten competenties

3.3   Erkende kwalificaties

Er is sprake van een gelaagde kwalificatiestructuur.

Basistherapeuten en therapeuten worden gekwalificeerd door werkervaring, opleiding en supervisies.

Supervisoren en trainers raken gekwalificeerd door werkervaring, opleiding en supervisies door nationale experts.

Nationale experts worden gekwalificeerd door werkervaring, erkende opleiding en beoordeling door internationale experts aangewezen door het Anna Freud Centre.

De supervisies worden gegeven door erkende supervisoren. Erkende MBT-opleidingen worden gegeven door het Anna Freud Center aangewezen en erkende Collaborative Partners.

Voor een overzicht van kwalificatie-eisen en erkende opleidingen ga naar tab ‘Registreren’.

3.4    Onderhoud van de kwalificatie

Opname in het register heeft een beperkte geldigheidsduur. Met uitzondering van de MBT-basistherapeut; deze kwalificatie kent geen onderhoudsplicht. In het overzicht “MBT-kwalificaties” (tab onder registreren) staan de voorwaarden voor behoud van de kwalificatie en de registratie daarvan. De geldigheidsduur is drie jaar. Zes maanden voor het verstrijken van deze periode wordt een “formulier herregistratie” toegestuurd.

4.    Registratie

Indien u zich wilt aanmelden voor inschrijving in het register klik dan hier voor de procedure.

5.   Wat is de reikwijdte van het register

5.1    Toegang

Het register is uitsluitend bedoeld voor Nederland en Vlaanderen, c.q. beroepsbeoefenaren die voldoen aan de voor Nederland opgestelde kwalificatie-eisen.
Toegang is niet mogelijk voor beroepsbeoefenaren op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn van tuchtrechtelijke of juridische aard.

6.    Financiële aspecten i.v.m. opname in het register

6.1    Inschrijfgeld

Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 25.-.

6.2    Registratie- en herregistratiekosten, opzeggingen

Voor registratie, signalering en herregistratie is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd van € 75,-.
Voor betalingsvoorwaarden zie onder de tab ‘registreren’

Registraties worden automatisch gecontinueerd en lopen per kalenderjaar. Opzeggen kan schriftelijk via info@register-mbt.nl en dient uiterlijk een maand voorafgaand aan het nieuwe jaar te zijn gedaan (voor 1 december).

6.3 Kosten verbonden aan de beoordeling van de films en het reflectieverlag door de onafhankelijk supervisor ten behoeve van de registratie MBT-Therapeut/MBT-Sociotherapeut/MBT-Vaktherapeut.
De kosten bedragen € 250,-

6.4 Kosten verbonden aan de beoordeling van de films en het reflectieverslag door Bateman en een nationaal expert ten behoeve van de beoordeling voor toelating tot de supervisorenopleiding.
De kosten bedragen € 300,-

6.5    Betalingsverplichtingen

Voor betaling van de reguliere kosten dient de aanvrager een machtiging af te geven.