manvrouw

Privé

Werk


Hoe wilt u dat de communicatie vanuit het Register MBT Nederland verloopt?

Privé e-mailadresZakelijk e-mailadres

1. Bent u geregistreerd MBT Basistherapeut?

JaNee


2. Welke opleiding vaktherapie heeft u afgerond?Maak naargelang uw opleiding een scan van het diploma/certificaat of ander relevant document en voeg dit onderaan de pagina bij.


3. Geef aan welke erkende cursussen u heeft gevolgd, met het oog op de 24-uurs opleidingseis.


Maak naargelang uw opleiding een scan van het diploma/certificaat of ander relevant document en voeg dit onderaan de pagina bij.


4. Geef aan of u voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. behandeling in een MBT setting:

  • minimaal 2 patiënten per jaar
  • Doelgroep: Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychopathologie / psychiatrische problematiek.

JaNee

Indien ja, ga door naar vraag 5.
Indien u deze vraag met nee hebt beantwoord, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register.


5. Geef aan of u voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. supervisie:

  • minimaal 20 sessies, waarvan minimaal 10 sessies door een erkende MBT-supervisor en minimaal 5 sessies door een erkende MBT-supervisor Vaktherapie
  • verslaglegging volgens format
  • positieve beoordeling door MBT-supervisor aan de hand van de competenties
  • meesturen 'Supervisorverklaring-MBT-Vaktherapeut - eigen supervisor', hier te downloaden.

JaNee

Indien ja, maak een scan van de door uw supervisor(en) verstrekte Supervisorenverklaring en voeg deze als bijlage bij. Gebruik daarvoor het betreffende document zoals opgenomen in het Supervisieregelement op deze website. Ga door naar vraag 6.
Indien u deze vraag met nee hebt beantwoord, voldoet u niet aan een van de basiseisen en kunt u niet worden opgenomen in het register.
6. Geef aan of MBT-behandelprogramma waarin u werkt(e) de volgende structurele onderdelen bevat:

Een multidisciplinair behandelteam JaNee
Individuele EN groepspsychotherapie JaNee
Supervisie (min. 6x per jaar) JaNee
Intervisie (min. 1x per twee weken) JaNee
Behandelplanbespreking JaNee
Evaluatie JaNee
Adherence metingen JaNeeU kunt hier de eerder gevraagde scans van diploma's, SV-verklaring(en), de verklaring van de onafhankelijke MBT supervisor bijvoegen en uploaden.

De kosten voor opname in het MBT-register bedragen

  • €50 lidmaatschapskosten
  • €250 eenmalige kosten verbonden aan de beoordeling van de films en het reflectieverslag door de onafhankelijk supervisor

Rekeningnummer

Naam en voorletters/bedrijfsnaam

Plaats


Akkoordverklaring:
De registerhouder van het register voor MBT-behandelaren is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door de deelnemers in het register zijn ingevoerd en kan dus niet aangesproken worden op de daden of "fouten", van de behandelaar. De registratie in een BIG register of als lid van een gespecialiseerde psychotherapievereniging geeft wel de garantie dat betrokkene zich verplicht tot het hanteren van de daarbij behorende beroepscodes.
Hoe wilt u in het openbare register (ww.register-mbt.nl) vermeld staan?

N.B. Voor supervisoren is het belangrijk zijn dat zij benaderbaar zijn voor supervisakten en dus met contactgegevens in het register vermeld staan.

Naam, registratieniveau en registratienummernaam, registratieniveau, registratienummer én contactgegevens voor patiënten, verwijzers en andere professionals

Indien bij de vorige vraag gekozen is voor de tweede optie, welke contactgegevens mogen dan vermeld worden in het register?

PrivégegevensZakelijke gegevensNiet van toepassing